Informácie

Členstvo v DFS Čečinka

Členom súboru Čečinka sa môže stať len žiak Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka. Podmienky prijatia na ZUŠ nájdete na stránke www.zuskresanka.sk. Asi po 1 roku štúdia na ZUŠ sa môže dieťa zúčastniť konkurzu do súboru. Informácie o konkurze podáva triedny učiteľ na ZUŠ.